Авторам

Вісник Черкаського університету

Серія “Філософія”

Рік заснування: 1997

Тематика: Актуальні проблеми соціальної філософії, філософії культури, естетики, релігієзнавства,філософії науки освіти

Реферативні бази даних: Scolar Google (Вісник Черкаського університету. Серія філософія, scholar.google.com), реферативна база даних «Україніка наукова» (Вісник Черкаського університету. Серія філософія, irbis-nbuv.gov.ua)

ISSN: 2076-5894

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21389-11189Р від 25.06.2015

Фахова реєстрація: Наказ МОН України №528 від 12.05.2015

Спеціальність ДАК: 09 – філософські науки

Періодичність: двічі на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Головний редактор: доктор економічних наук Черевко Олександр Володимирович

Заступники головного редактора: доктор філософських наук, професор Марченко Олексій Васильович

Відповідальний секретар: кандидат філософських наук. доцент Процишин Володимир Михайлович

Члени редколегії: Бичко І. В., д.філос.н., проф.; Богданов В. С., д.філос.н., проф.; Дмитренко М. Й., д.філос.н.; Дуйкін В. Р., д.філос.н., проф.; Іщенко М. П., д.філос.н., проф.; Короткая Т. П., д.філос.н., проф. (Білорусія); SzymanekK., dr. hab. (Польща); SlomskiW., dr. hab., prof. (Польща); Стадник М. М., д.філос.н., проф.; Шпак В. Т., д.філос.н., проф.

Адреса редакції: 18031, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81

Телефон: (0472)37-55-57

E-mail: philosophy@cdu.edu.ua

Стаття обов’язково повинна містити наступні СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ, які виділяються напівжирним шрифтом:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання мети статті;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому напрямку.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 1. Ліворуч від найменування статті вказується УДК.
 2. Обсяг статті – 12–18 сторінок.
 3. Шрифт: Times New Roman; кегль – 14, інтервал – 1,5. Всі поля 20 мм, абзацний відступ – 1, 25.
 4. Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках за таким зразком: [2, с. 14].
 5. Наприкінці тексту після літератури розміщуються ключові слова (до 5), назва статті та анотації (обсяг: 900–1000 знаків кожна) українською, російською та англійською мовами.
 6. Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог МОН України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії. – 2009. – № 5. – С. 26–30) та державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
 7. Редакційна колегія звертається до авторів з проханням при оформленні статей розрізняти дефіс («-») і тире («–»), та перевіряти статтю на наявність зайвих недрукованих знаків.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ REFERNCES

Cписок літератури має складатися із двох блоків (ця вимога діє і для англомовних статей):

 1. Cписок використаної літератури (для англомовних статей: References (in language original). Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 р. №147);
 2. References — ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010 [http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm]. Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією (див. правила української транслітерації:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF), а в дужках — англійською мовою. Наприклад: Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI). Назви джерел (не менш як 10) у списку літератури розміщуються в порядку згадування в тексті (не за абеткою). Посилатися на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті недоцільно. Приклад оформлення списку використаної літератури додається.

Список використаної літератури:

 1. StiglitzJ. E. Privatization, informationandincentives [Electronicrecourse] / J. : National Bureau of Economic Research, 1987. – Working Paper No 2196. – 28 p. – Accessed mode :http://www.nber.org/papers/w2196.pdf?new_window=1
 2. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз. – Нью-Йорк : Телетекст, 1991. – 190 с.
 3. Башнянин Г. І. Ефективність соціалізації економічних систем: методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г. І. Башнянин, Л. Я. Гончарук. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 240 с.
 4. Parker D. The UK’s Privatization Experiment: the Passage of Time Permits a Sober Assessment [Electronic recourse]/ D. Parker // CESifo Working Paper No 1126. – Category 9: Industrial Organization. – February, 2004. – 46 р. – Accessed mode :http://cyberinet03.inet-tr.org.tr/telekom/cesifo1_wp1126.pdf
 5. Філіпенко А. Постпомаранчева трансформація економічної політики України / А. Філіпенко // Економічний часопис-ХХІ. – 2005. – № 3–4. – С. 3–7.
 6. Звіти про роботу Фонду державного майна України, хід та результати виконання Державної програми приватизації у 2000-2012 роках [Електронний ресурс] / Фонд державного майна України. – Режим доступу :http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ReportsMFI.aspx
 7. Архангельський Ю. Про ефективність приватизації в Україні / Ю. Архангельський, О. Радзієвський // Економіка України. – 2008. – № 9. – С. 86–91.
 8. Панченко І. „QueVadis?” Казус „Українська приватизація” / І. Панченко // Економіка України. – 2012. – № 2. – С. 46–59.
 9. Статистичний щорічник України за 2011 рік ; за ред. О. Г. Осауленка ; відповідальний за випуск О. Е. Остапчук. – К. : Август Трейд, 2012. – 559 с.
 10. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012–2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України / [Ф. О. Ярошенко, Т. І. Єфименко, В. М. Геєць, Е. М. Лібанова та ін.] ; за заг. ред. М. Я. Азарова. – К. : ДННУ „Акад. фін. управління”,
 11. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований : монография / [С. И. Архиереев, А.А.Гриценко, И. Й. Малый, И. Я. Чугунов и др.] ; под. ред. д-ра экон. наук А. А. Гриценко. – Харьков : Форт, 2008. – 927 с.
 12. Варналій З. Основні передумови та шляхи подолання рейдерства в Україні [Електронний ресурс] / З. Варналій, І. Мазур // Аналітичні записки щодо проблем і подій суспільного розвитку. – К. : Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, 2007. – Режим доступу :http://old.niss.gov.ua/Monitor/juli/1.htm
 13. Українська приватизація: перспективи та пріоритети : аналітична доповідь і матеріали „круглого столу” / [С. О. Біла, В. Є. Воротін, Я. А. Жаліло, О. Й. Пасхавер, Ю. Г. Рубан та ін.] ; за заг. ред. В. Є. Воротіна. – К. : НІСД, 2008. – 58 с.
 14. Про Державну програму приватизації : Закон України від 13.02.2012 № 4335-VI [Електронний ресурс] / Фонд державного майна України. – Режим доступу : http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSite Definition/RegulationsDetails. aspx?ID=2176
 15. Дубровський В. Умови завершення приватизації в Україні. Аналітичний звіт та рекомендації для Державної програми приватизації / В. Дубровський, О. Пасхавер, Л. Верховода, Б. Блащик. – Київ-Варшава : Центр соціально-економічних досліджень, 2007. – 94 с.
 16. Бюлетень Національного банку України: щомісячне аналітично-статистичне видання НБУ. – 2013. – № 2. – 221 с.
 17. Ашинов С. А. Приватизация в России: поиски эффективных решений / С. А. Ашинов, В. В. Букреев, Э. Н. Рудык // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2008. – № 12. – С. 47–57.
 18. Liberalization and privatization in the Eastern European Countries. Reporttheworkpackage 7 [Electronicrecourse]. – Dortmund, January2008. – Accessedmode : http://www.raumplanung.tu-dortmund.de/irpud/presom/fileadmin/docs/presom/external/Publications/WP7.pdf
 19. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / [В. М. Геєць, В. В. Близнюк, А. А. Гриценко, Б. Є. Кваснюк, С. І. Кірєєв, І. О. Луніна, О. Л. Яременко та ін.] ; за ред. акад. В. М. Гейця ; НАН України, Ін-т економ. прогнозування. – К. : Фенікс, 2003. – 1006 с.
 20. Соскін О. Розрив процесу відтворення на національному рівні як основна причина виникнення проблеми легалізації капіталу / О. Соскін // Економічний часопис-ХХІ. – 2002. – № 5. – С. 5–7.
 21. Будкін В. Постсоціалістична трансформація власності / В. Будкін // Економіка України. – 2007. – № 2. – С. 39–44.

Стаття надійшла до редакції 31.05.2013

References

 1. Stiglitz, J. E., & Sappington, D. E. (1987). Privatization, information and incentives (Working Paper No. Cambridge, MA 02138: National Bureau of Economic Research.  .Retrieved from http://www.nber.org/papers/w2196.pdf?new_window=1
 2. Coase, R. The Firm, the Market and the Law. New-York: Teletext (in Russ.)
 3. Bashnianyn, H. I., &Goncharuk, L. Ya. (in Ukr.)
 4. Parker,Retrieved from http://cyberinet03.inet-tr.org.tr/telekom/cesifo1_wp1126.pdf
 5. Filipenko, A. (2005). Post orange transformation of economic policy of Ukraine. Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI), 3-4, 3-7 (in Ukr.)
 6. The State Property Fund of Ukraine (2000-2012). Reports about work of the State Property Fund of Ukraine, affairs and results of fulfilment of the Government program of privatizing in 2000-2012. Retrieved fromhttp://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ReportsMFI.aspx (in Ukr.)
 7. Arkhangel’skyi,Y& Radzievskyi,O. (2008).AboutefficiencyprivatizationinUkraine. EkonomikaUkrainy (EconomicUkraine), 9, 86-91 (in Ukr.)
 8. Panchenko, I. (2012). „Que Vadis?” Theincident “Ukrainianprivatization”. EkonomikaUkrainy (EconomicUkraine), 2, 46-59 (in Ukr.)
 9. StatisticalAnnualUkrainefor 2011. In Osaulenk (Ed.). Kyiv: August Trade (in Ukr.).
 10. Heiets, V. M., Jefymenko, T. I., Libanova, E. M.et al. In YAzarov (Ed.).TheStatebudgetandbudgetStrategy 2012-2014: stabilizationandsustainabledevelopmentunderreformationUkrainianeconomy. Kyiv: AcademyFinancialManagement (in Ukr.)
 11. Arkhiereev, S. I., Malyi, I. I. et al. In A. A.Hritsenko (Ed.). Theinstitutionalarchitectonicanddynamicseconomictransformation.Kharkiv: Fort (inRuss.)
 12. Varnalii, Z., & Mazur, I. (2007).Thebasicpre-conditionsandwayscorporateraidinUkraine. Kyiv: The National Institute for Strategic Studies. Retrieved from http://old.niss.gov.ua/Monitor/juli/1.htm (in Ukr.).
 13. Bila, S. O., Zhalilo, Yet al.In Ed.). Kyiv: NISS (in Ukr.)
 14. The State Property Fund of Ukraine Retrieved fromhttp://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegulationsDetails.aspx?ID=2176 (in Ukr.)
 15. Dubrovskyi, V., Pashaver, O., Verkhovoda, L., & Blashchyk, B. (2007). TheconditionscompletionprivatizationinUkraine. Kyiv-Warszawa: Centre of Social and Economic Studies (in Ukr.).
 16. National Bank of Ukraine (2013). Monthly Analytical and Statistical Edition of NBU, 2 (in Ukr.).
 17. Ashinov,,& Rudyk,Imushchestvennye otnosheniya v Rossiiskoi Federatsii (The Property Relations in Russian Federation), 12, 47-57 (in Rus.)
 18. Liberalization and privatization in the Eastern European Countries(2008, January).Report on the work package 7. Retrieved from http://www.raumplanung.tu-dortmund.de/irpud/presom/fileadmin/docs/presom /external/Publications/WP7.pdf
 19. Blyzniuk, V. V., Hritsenko, A. A., Kvasniuk, B. Yetal. (2003). In Heiets (Ed.). Economy of Ukraine: strategy and policy of long-term development. Kyiv: Feniks (in Ukr.)
 20. Soskin, O. (2002). Therupturereproductionprocessnationallevelasthebasisreasonproblem’s appearance ofcapital’s legalization. Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals- 5-7 (in Ukr.)
 21. Budkin, V. (2007). Postsocialistictransformationproperty. EkonomikaUkrainy (EconomicUkraine), 2,39-44 (inUkr.)

Received 31.05.2013

Поділитись: