Історія кафедри

Кафедра філософії створена у листопаді 1964 р. після реорганізації загальноінститутської кафедри марксизму-ленінізму. Кафедра є випусковою за спеціальністю „філософія”, здійснюючи підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Викладачі кафедри забезпечують також викладання філософії і дисциплін філософсько-гуманітарного циклу на усіх факультетах та в навчально-наукових інститутах університету, читання курсу „Філософія і методологія науки” для студентів магістратури. На базі кафедри створена і функціонує комісія по прийому вступних іспитів з філософії до аспірантури та кандидатських екзаменів з філософії.

Про науковий доробок кафедри свідчить значна кількість монографій, навчально-методичних посібників, підготовлених її викладачами. Серед них – „Творча уява та естетичні почуття” (Д. І. Говорун), „Філософія людини П. Тейяра де Шардена” (В. Р. Дуйкін), „Богошукання як шлях людського самоздійснення: аналіз вітчизняної релігійно-філософської традиції” (О. В. Марченко),„Методологія наукового пізнання” (В. І. Солдатов), „Історико-філософські проблеми всебічного розвитку особистості” (В. С. Вареник), „Свавілля як проблема сучасної філософії. Навчальний посібник” (М. В. Видриган), „Вправи з логіки. Навчальний посібник” (О. І. Астапова-Вязьміна). З 1999 р. кафедра забезпечує випуск Вісника Черкаського університету. Серія „Філософія”, який є фаховим з філософських наук.

До кола наукових досліджень викладачів кафедри, які здійснюються головним чином в межах кафедральної теми „Сучасний філософсько-гуманітарний дискурс: напрями, методи та перспективи”, сьогодні належать: філософія релігії та релігійна філософія, феноменологія, філософія культури та філософська антропологія, філософія творчості, філософські проблеми сучасної логіки, філософія діалогу, естетика постмодернізму, аксіологія, філософія мови, соціальна філософія, філософія історії та ін. Велика увага приділяється залученню студентської молоді, насамперед студентів-філософів, до науково-дослідної роботи, зокрема, через їх участь у роботі філософського наукового гуртка. При кафедрі працює аспірантура за двома спеціальностями – „естетика” та „релігієзнавство”.

Першим завідувачем кафедри був кандидат філософських наук, доцент Вареник В. С. – з 1964 по 1978 рр. У 1978-1988 рр. кафедру очолював кандидат філософських наук, доцент Чудновський В. Я., у 1988-2005 рр. – доктор філософських наук, професор Говорун Д. І. Значну частину професорсько-викладацького складу кафедри складають колишні аспіранти та послідовники утвореної ним наукової школи. З 2005 р. кафедру очолює доктор філософських наук, професор Марченко О. В. Завідувач кафедри Марченко О. В. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.001.43 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Сьогодні на кафедрі плідно працює 6 викладачів: 1 доктор філософських наук, професор, 5 кандидатів філософських наук, доцентів. Теперішні викладачі кафедри – це головним чином випускники філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, випускники гуманітарних факультетів Черкаського університету, які ще в студентські роки обрали для себе науковий шлях, пов’язаний з філософією, та отримали достатньо високу фахову і професійну підготовку.

Поділитись: